Opći uvjeti poslovanja

/Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja 2018-03-16T14:25:44+00:00

1. Opći uvjeti

Predmet ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – TIM travel i PUTNIKA, odnosno ugovaratelja putovanja, u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije TIM travel ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju TIM travel aranžmana) i PUTNIK te nakon što je PUTNIK u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene. Ako putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke kad TIM travel primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili, ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene. Putnik se za putovanje može prijaviti telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora, putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči i garantira da je TIM travelu dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve  obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih  propisa.

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ako organizator ne uvjetuje drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana se uplaćuje najkasnije 29 dana prije početka putovanja. Za rezervaciju putovanja s niskotarifnim avio-kompanijama, putnik uplaćuje 50%. Za individualne rezervacije, kao i za sve rezervacije na upit, naplaćuje se iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 9 ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju TIM travel se obvezuje obraditi i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ako TIM travel nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije će biti u cijelosti vraćeni putniku. Ako putnik ne prihvati zatraženu, a od strane TIM travela potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.

3. Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u TIM travel programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge, koje će koristiti u inozemstvu, plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršiocu usluge. TIM travel može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene, ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ako dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pisanim putem priopćiti TIM travelu u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi TIM travelu u pisanom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u TIM travel programima su opisani prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, u trenutku izdavanja programa. Napominjemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge su pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. TIM travel ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u TIM travel programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane TIM travel djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ako u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 18:00 sati), potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na putovanje, o tome obavijestiti TIM travel (ako takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja).

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave dužan Tim travelu dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. TIM travel ne jamči ishođenje vize. Ako putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. U slučaju da putnik, zbog nepoštivanja propisa, ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ako putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obaveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a TIM travel otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora, djelatnik TIM travela će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučamo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.com i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod TIM travela, pri čemu TIM travel sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ako putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, već samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: akutna bolest, nezgoda, smrtni slučaj u užoj obitelji, elementarna nepogoda i vojna vježba. Ako putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, TIM travel zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju kad putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a TIM travel se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

8. Otkazivanje putovanja od strane Tim Travela ili promjena programa putovanja

Putovanje se otkazuje zbog više sile, odnosno zbog neuobičajenih ili nepredvidljivih događaja, na koje organizator nema utjecaja niti ih je bio u mogućnosti predvidjeti i izbjeći. Pod višom silom se ne podrazumijeva prebukiranje, ali zato uključuje državne uredbe, štrajkove, ratove ili krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl. Ako TIM travel prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti TIM travel prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja, TIM travel se obvezuje vratiti putniku uplaćeni iznos. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je putniku ponuđen, TIM travel smatra novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema TIM travelu s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako TIM travel nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, TIM travel može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pisani pristanak putnika, TIM travel može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od TIM travela za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja, u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju. TIM travel je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za TIM travel da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. TIM travel zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ako je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je TIM travel bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana, ako se za određeno putovanje nije prijavio potreban broj putnika za realizaciju aranžmana ili iz nekog drugog valjanog razloga. TIM travel zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje TIM travel ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. TIM travel ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na nastalu situaciju. TIM travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na TIM travel

web-stranicama. Turistička agencija će reaizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elemnetarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

9. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aražman, agencija od ukuone cijene zadražava:

 1. Europska putovanja, odmori, skijanje:
  • za otkaz do 30 dana prije putovanja organizator naplaćuje 25% cijene aražmana
  • za otkaz od 29 do 21 dana prije putovanja 40%
  • za otkaz od 20 do 16 dana prije putovanja 50%
  • za otkaz od 15 do 8 dana prije putovanja 80%
  • za otkaz od 7 do 0 dana prije putovanja 100%
 2. Daleka putovanja:
  • do 45 dana prije polaska 30% cijene aražmana
  • 15 dana prije polaska 80% cijene aražmana
  • 14 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aražmana
 3. Krstarenja:
  1. za individualne polaske
   • više od 60 dana prije polaska, fiksna naknada štete u iznosu od 300 kn
   • 60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aražmana
   • 45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aražmana
   • 30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aražmana
   • 15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aražmana, nakon polaska i „no show“ 100% cijene aražmana, nepotpune i/ii nevažeće putne isprave 100% cijene aražmana
  2. za grupne polaske:
   • 120 – 91 daa prije polaska 5% cijene aražmana
   • 90 – 76 dana prije polaska 15% cijene aražmana
   • 75 – 56 dana prije polaska 25% cijene aražmana
   • 55 – 41 dana prije polaska 50% cijene aražmana
   • 40 – 31 dana prije polaska 75% cijene aražmana
   • 30 – 0 dana prije polaska 100% cijene aražmana, nakon polaska i „no show“ 100% cijene aražmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promijene. TIM travel zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje, a nade drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aražmana.

10. Promjene u ugovoru i ustupanje putovanja

Kad se nakon ugovaranja usluge mijenja datum putovanja, odredište, način prijevoza do odredišta ili polazni aerodrom, realizacija nove usluge podrazumijeva naplatu nastalih troškova. Putnička agencija ima pravo odbiti promjenu, kad je u suprotnosti sa zakonskom propisima ili službenim uredbama. Ponekad postoji mogućnost da aviokompanija ne dopušta promjenu rezervacije na neko drugo ime. Zato prilikom putovanja koja uključuju let avionom, pravo putnika na ustupanje putovanja nekoj drugoj osobi ovisi o mogućnosti promjene rezervacije avionske karte. Ako promjena rezervacije nije moguća, troškovi otkazivanja aranžmana se obračunavaju prema Općim uvjetima.

11. Rješavanje problema

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor TIM travelu i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pisani prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pisanu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik (nositelj ugovora) prigovor podnosi zasebno. TIM travel neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. TIM travel je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno, radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, TIM travel može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pisanom obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. TIM travel će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pisani prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ako je zbog krivnje TIM travela došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. U slučaju sklapanja ugovora po “Fortuna sistemu´´ ili po “Last minute ponudi˝ putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok TIM travel ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju sudskog spora, nadležan je sud u Kutini.

12. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti TIM travel o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenta. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

13. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. TIM travel ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorena isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji su važeći u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage, putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d. te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja: 1501 – 00000583.

15. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika su potrebni u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. TIM travel se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje, osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno, ako putnik zaključi policu osiguranja, tad će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija TIM travela.

16. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u samom programu putovanja.

17. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s TIM travelom, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji TIM travela. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ako to nije moguće, u slučaju spora je nadležan sud u Kutini i primjenjuje se  pravo Republike Hrvatske.